"Księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów (...)"
legal
Art. 193 Ordynacji Podatkowej

Prowadzenie ksiąg podatkowych

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą niezawodnych systemów informatycznych, wyposażonych w nowoczesne moduły, zapewniające ochronę danych
 • Opracowywanie zasad rachunkowości uwzględniających obowiązujące przepisy i indywidualne potrzeby jednostki
 • Opracowywanie zakładowych planów kont
 • Nadzór i doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (kontrola prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych, poprawności wyceny aktywów i pasywów oraz rzetelnego ustalenia wyniku finansowego itd.)
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, wymaganych przepisami prawa
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz, zestawień, raportów, mające na celu wspomaganie efektywnego zarządzania jednostką a także pozyskiwania źródeł finansowania działalności (np. kredyt bankowy)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, tabel i planów amortyzacyjnych
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji gospodarki majątkiem trwałym
 • Prowadzenie i kontrola prawidłowej ewidencji obrotu magazynowego
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz innych ewidencji, niezbędnych do prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych, ujmowanych w księdze np. karty przychodów
 • Kontrola merytoryczna dowodów księgowych, stanowiących podstawę wpisu do księgi
 • Sporządzanie ewidencji VAT
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych na podatek dochodowy oraz podatek VAT
 • Sporządzanie zeznań rocznych
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących obowiązków podatkowych, nałożonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (wnioski, odwołania, wyjaśnienia)
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej oraz wszelkich ewidencji, które obowiązani są prowadzić podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego zatrudniający pracowników
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku VAT
 • Sporządzanie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu
 • Udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków, nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawne

pracujmy razem

Sprawdź naszą ofertę

Wykwalifikowany zespół – obsługa w języku angielskim – ponad 13 lat na rynku

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i pomożemy zaoszczędzić Twoje pieniądze…

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Goodwill Human Resources

HR - kadry i płace

Rozliczanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, doradztwo w zakresie prawa pracy

Goodwill Hands

Doradztwo

Audyt podatkowy, konsultacje w zakresie prawa, ceny transferowe

Goodwill Representation

Reprezentacja

Reprezentowanie podatnika w toku postępowania podatkowego oraz w trakcie kontroli podatkowej