Goodwill
Change language: EN
Reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

"Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji (...)"
Art. 78 Konstytucji RP
  • Reprezentowanie podatnika w toku postępowania podatkowego oraz czynności sprawdzających reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowej, udzielanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli
  • Sporządzanie wniosków, zażaleń oraz wszelkiego rodzaju pism dopuszczonych w postępowaniu administracyjnym
  • Reprezentowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podczas załatwiania całokształtu bieżących spraw, dotyczących obejmowania ubezpieczeniem przedsiębiorców, osób z nimi współpracujących i zatrudnionych pracowników, a także w toku kontroli przeprowadzanej przez inspektorów zakładu
  • Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych
  • Sporządzanie odwołań od decyzji oraz skarg na decyzje administracyjne lub bezczynność organów

Zobacz również:
Prowadzenie ksiąg podatkowych
Doradztwo podatkowe i prawne
HR - kadry i płace© 2006-2017 GOODWILL Kancelaria Doradztwa Podatkowego   WonderHouse WonderHouse